Türkçe Kelimelerin İngilizce Karşılığı

A harfi, B harfi, C harfi, D harfi, E Harfi, F harfi, G harfi, H harfi, hukuk, hukuk ingilizcesi, I harfi, ingilizce, j harfi, k harfi, kelime, l harfi, m harfi, makale, n harfi, o harfi, p harfi, r harfi, s harfi, t harfi, türkçe, Türkçe İngilizce, u harfi, v harfi, y harfi, z harfi

Hukuki Türkçe kelimelerin İngilizce karşılıkları makalemizin devamında…

A – Harfi ile başlayan sözcükler

Türkçe

 • AB Müktesebatı acquis communautaire
  abluka blockade
  açık arttırma public sale
  açık deniz devriyesi high seas patrol
  açık denizler high seas
  açık denizlerde kesintisiz takip hot pursuit at the high seas
  açık duruşma public hearing
  açık izin express permission
  açık tanıma express recognition
  açık ve yakın tehlike clear and imminent danger
  açıkça dayanaktan yoksun manifestly ill-founded
  açıklık ve öngörülebilirlik clarity and predictability
  adalet justice
  adaletin tecellisi in the interest of justice
  adam kaçırma kidnapping
  adam öldürme homicide
  aday gösterme nomination
  adi suç ordinary offense
  adi şirket ordinary partnership
  adil tatmin just satisfaction
  adil tazmin just satisfaction
  adil yargılama fair trial
  adil yargılanma hakkı right to fair trial
  adli judicial
  adli belgeler judicial documents
  adli hata judicial error
  adli kolluk judicial police
  adli para cezası judicial fine
  adli sicil criminal record
  adli tatil judicial recess
  adli tıp forensic medicine
  adli yardım legal aid
  adli yardım talebi request for legal assistance
  adli yardımlaşma judicial assistance
  af amnesty
  af pardon
  Ağır Ceza Mahkemesi Assize Court
  ağır hapis cezası heavy imprisonment
  ağır ihlal grave violation
  ağırlaştırıcı sebep matter of aggravation
  ağırlaştırılmış ömür boyu hapis aggravated life imprisonment
  aile birleşimi family reunification
  aile birleşimi hakkı right to family reunification
  aile yaşamına saygı hakkı right to respect for family life
  akit contract
  âkit taraflar contracting parties
  alacağın temliği assignment of claims
  alacak credit
  alacak hakkı right to claim
  alacaklı creditor
  aldatma fraud
  aleniyet publicity
  alıkoyma retention
  alt bölüm subdivision
  alt derece mahkemeye geri göndermek to remit
  altsoy descendant
  anahtar teslim turn-key
  anayasa constitution
  Anayasa Mahkemesi Constitutional Court
  anayasa yargısı constitutional jurisdiction
  anayasaya aykırılık unconstitutionality
  anlaşma agreement
  anonim şirket joint stock company
  antlaşma treaty
  antlaşmadan ayrılma hakkı right to withdraw from treaty
  antlaşmalar hukuku law of treaties
  antlaşmaların çatışması conflict of treaties
  antlaşmanın kabul edilmesi acceptance of a treaty
  antlaşmanın onaylanması ratification of a treaty
  antlaşmanın uygun bulunması approval of a treaty
  antlaşmaya katılma accession to a treaty
  antlaşmaya taraf olma to be party to a treaty
  antlaşmaya taraf olunan tarih date of ratification
  ara karar interlocutory decision
  arabuluculuk mediation
  arazi vergisi land tax
  asi rebel
  asker kaçağı deserter
  askeri yargı military justice
  askıya alma suspension
  asli fail principal offender
  asliye ceza mahkemesi criminal court of first instance
  asliye hâkimi judge of first instance courts
  asliye hukuk mahkemesi civil court of first instance
  aşağılayıcı muamele degrading treatment
  atama appointment
  ateşkes anlaşması ceasefire agreement
  atılı suç imputed offense
  atmosfer dışı uzay extra-atmospheric space
  Avrupa Birliği Adalet Divanı Court of Justice of the European Union
  Avrupa Birliği Hukuku European Union Law
  Avrupa Birliği vatandaşı European Union citizen
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi European Court of Human Rights
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi European Convention on Human Rights
  Avrupa Kamu Hizmeti Mahkemesi European Civil Service Tribunal
  avukat attorney-at-law
  avukat yardımı legal assistance
  ayıp defect
  ayni haklar real rights
  ayrıcalık privilege
  ayrımcılık discrimination
  ayrımcılık yapmama nondiscrimination
  azınlık minority
  azil dismissal

English

#1 A – Harfi İle Başlayan Türkçe Kelimelerin İngilizce Karşılıkları

A Harfi - Jurnlaw

TÜRKÇE İNGİLİZCEAB Müktesebatı acquis communautaireabluka blockadeaçık arttırma public saleaçık deniz devriyesi high seas patrolaçık denizler high seasaçık denizlerde kesintisiz takip hot pursuit at the high seasaçık duruşma public hearingaçık izin express permissionaçık tanıma express recognitionaçık ve yakın tehlike clear and imminent dangeraçıkça dayanaktan yoksun manifestly ill-foundedaçıklık ve öngörülebilirlik clarity and predictabilityadalet justiceadaletin tecellisiin the interest of justiceadam kaçırmakidnappingadam öldürmehomicideaday göstermenominationadi suçordinary offenseadi şirketordinary partnershipadil tatminjust satisfactionadil tazminjust satisfactionadil yargılamafair trialadil yargılanma hakkıright to fair trialadlijudicialadli belgelerjudicial documentsadli hatajudicial erroradli kollukjudicial policeadli para cezasıjudicial fineadli sicilcriminal recordadli tatiljudicial recessadli tıpforensic medicineadli yardımlegal aidadli yardım talebirequest for legal assistanceadli yardımlaşmajudicial assistanceafamnestyafpardonAğır Ceza MahkemesiAssize Courtağır hapis cezasıheavy imprisonmentağır ihlalgrave violationağırlaştırıcı sebepmatter of aggravationağırlaştırılmış ömür boyu hapisaggravated life imprisonmentaile birleşimifamily reunificationaile birleşimi hakkıright to family reunificationaile yaşamına saygı hakkıright to respect for family lifeakitcontractâkit taraflarcontracting partiesalacağın temliğiassignment of claimsalacakcreditalacak hakkıright to claimalacaklıcreditoraldatmafraudaleniyetpublicityalıkoymaretentionalt bölümsubdivisionalt derece mahkemeye geri göndermekto remitaltsoydescendantanahtar teslimturn-keyanayasaconstitutionAnayasa MahkemesiConstitutional Courtanayasa yargısıconstitutional jurisdictionanayasaya aykırılıkunconstitutionalityanlaşmaagreementanonim şirketjoint stock companyantlaşmatreatyantlaşmadan ayrılma hakkıright to withdraw from treatyantlaşmalar hukukulaw of treatiesantlaşmaların çatışmasıconflict of treatiesantlaşmanın kabul edilmesiacceptance of a treatyantlaşmanın onaylanmasıratification of a treatyantlaşmanın uygun bulunmasıapproval of a treatyantlaşmaya katılmaaccession to a treatyantlaşmaya taraf olmato be party to a treatyantlaşmaya taraf olunan tarihdate of ratificationara kararinterlocutory decisionarabuluculukmediationarazi vergisiland taxasirebelasker kaçağıdeserteraskeri yargımilitary justiceaskıya almasuspensionasli failprincipal offenderasliye ceza mahkemesicriminal court of first instanceasliye hâkimijudge of first instance courtsasliye hukuk mahkemesicivil court of first instanceaşağılayıcı muameledegrading treatmentatamaappointmentateşkes anlaşmasıceasefire agreementatılı suçimputed offenseatmosfer dışı uzayextra-atmospheric spaceAvrupa Birliği Adalet DivanıCourt of Justice of the European UnionAvrupa Birliği HukukuEuropean Union LawAvrupa Birliği vatandaşıEuropean Union citizenAvrupa İnsan Hakları MahkemesiEuropean Court of Human RightsAvrupa İnsan Hakları SözleşmesiEuropean Convention on Human RightsAvrupa Kamu Hizmeti MahkemesiEuropean Civil Service Tribunalavukatattorney-at-lawavukat yardımılegal assistanceayıpdefectayni haklarreal rightsayrıcalıkprivilegeayrımcılıkdiscriminationayrımcılık yapmamanondiscriminationazınlıkminority

azildismissal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ferhat ÖZKAN
Site | + Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

3 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Tedarik Zinciri Yasası