Vergi Hukuku Genel Değerlendirme Soruları

JurnLaw - Makale
JurnLaw - Makale

 • Soru /

  Haciz belgesini hangi makam imzalamaktadır?

  • Defterdar
  • Vali
  • Gelir müdürü
  • Gelirler grup müdürü
  • Cumhuriyet savcısı
 • Soru /

  Vergi dairesi başkanı veya mahallin en büyük memurunun kararı ile borçlunun haczedilebilen malları üzerine tasarruf hakkının sınırlandırılması işlemine ne ad verilir?

  • Haciz
  • İhtiyati Haciz
  • İhtiyati tedbir
  • İhtiyati tahakkuk
  • İpotek
 • Soru /

  Vergi borçlusunun mallarına haciz konulmuştur. Mallar paraya çevrilmeden önce tahsil dairesinin hacze iştirakine ne ad verilir?

  • Garameten hakkı
  • Rüçhan hakkı
  • Vergi hakkı
  • Kamu hakkı
  • Geçiş hakkı
 • Soru /

  Vergi dairesinin başka bir aracı güce ihtiyaç duymadan vergi alacağını tahsil edebilme gücüne ne ad verilir?

  • Fiili yetki
  • Resen icra yetkisi
  • Cebri icra
  • Vergilerin cibayeti
  • Haciz
 • Soru /

  Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilmesine ne ad verilir?

  • Mahsup
  • Takas
  • Trampa
  • Uzlaşma
  • Terkin
 • Soru /

  Takas vergilendirmenin aşağıdaki aşamalarından hangisi ile ilgilidir?

  • Tahsil
  • Tarh
  • Tahakkuk
  • Tebliğ
  • Ödeme
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mücbir sebeplerden değildir?

  • Yurt dışı seyahatte bulunmak
  • Ağır hastalık
  • Deprem ve sel gibi doğal afetler
  • Yangın
  • Defter ve belgelerin çalınmış olması
 • Soru /

  Verginin tahakkuk etmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  • Vergi borcu kesinleşir
  • Vergi mahkemelerinde dava açılabilir
  • Vergi idaresine itiraz edilebilir.
  • Maliye Bakanlığı’na şikayet yolu ile başvurulabilir
  • Takdir komisyonuna başvurulabilir
 • Soru /

  Vergi yükümlüsüne vergi idaresinin kendisi ile ilgili yaptığı işlemleri bildirmesi, vergilendirme işlemlerinden hangisidir?

  • Vergiyi doğuran olay
  • Tahakkuk
  • Tebliğ
  • Tahsil
  • Tarh
 • Soru /

  Vergi yükümlüsünün kanuna göre tutmak zorunda olduğu defterleri tasdik ettirmemesinin hukuksal sonucu nedir?

  • İdarece tarhiyat
  • Beyannameye dayalı tarh
  • Vergi cezası
  • Re’sen tarhiyat
  • İkmalen tarhiyat

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

1 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çocuk Düşürtme Suçu ve Yaşam Hakkının İhlali

JurnLaw - Yargıtay Kararları

Tarladan Göz Hakkı Alınan Meyve Suçu