BayıldımBayıldım BilgilendimBilgilendim Çok havalıÇok havalı

ÇOCUĞA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLAR

Toplumda var olan her bireyin, kişisel hakları bulunmaktadır. Bu haklardan maddi ve manevi vücut bütünlüğü kapsamında kişinin vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi, elbette ki kabul edilebilir bir durum değildir. Türk Ceza Kanunu uyarınca bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi cezalandırılır.

Vücut bütünlüğünü ihlalden doğan bir suç da cinsel istismar suçudur. İstismar sözlük anlamına göre; bir kimsenin iyi niyetini kullanma, onu sömürme demektir. Fiziksel istismar, psikolojik istismar gibi birçok çeşidi olmakla birlikte bizim burada üstünde duracağımız konu çocuğun cinsel dokunulmazlık hakkını ihlal eden cinsel istismar suçudur. Cinsel istismar suçunun mağduru çocuktur. İstismarın “sömürme” anlamında kullanıldığını yukarıda belirtmiştik. Çocuklar gerek kendilerine yöneltilen fiilin psikolojik boyutunu gerekse karşısındaki kişinin art niyetli eylemini anlayacak kapasitede olmadığından bu yönleriyle saf ve istismara açıklardır. Bunu düşünerek çocukları ayrı yerde tutan ve ayrı hükümlere göre değerlendiren yasa koyucu aynı fiillerin 18 yaşından büyük kimselere yöneltildiğinde “cinsel saldırı” oluşturduğunu ifade ederken 18 yaşından küçük kimselere yöneltildiğinde cinsel saldırıya nispeten daha ağır yaptırımları bulunan “cinsel istismar” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçu, bu suçlar kapsamında muhakkak ki en katlanılamaz, en göz yumulamayacak olanıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “çocuğun sağlığını, fiziksel ve sosyal gelişimin olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplum veya ülke tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar” biçiminde tanımladığı bu suç çocukları derinden sarsan, ileriki hayatlarında travmalara sebep olacak bu suç maalesef tüm dünyada olmakla birlikte ülkemizde de devam etmektedir.

Çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçları kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temas halinde bulunarak cinselliğe yönelik hareketler sergilemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bahsi geçen suç 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 103’te “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” işlenen suçlar kısmında derlenmiştir. Buradaki suçun mağduru çocuktur ve korunması gerekmektedir. Çocuk kavramı Uluslararası Hukuk çerçevesinde çocukları koruma altında tutan, tam 140 ülkenin imzasıyla taraf olduğu bir bakıma dünya çapında bu konuya binaen en önemli sözleşme olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. Maddesine göre “Ulusal yasalarca daha erken yaşta reşit sağlama hariç, 18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır.” Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesinde de çocuğun henüz 18 yaşını doldurmamış kişi olduğu vurgulanır.

Çocuklar yaşları göz önünde bulundurularak kendilerine karşı işlenen cinsen istismar suçları açısından üç farklı şekilde tasniflenmiştir:

  • 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı
  • 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yöneltilen davranışın hukuki açıdan anlamını ve  fiilin doğuracağı sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocukların cinsel istismarı
  • 15-18 yaş grubundaki çocukların sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden dayalı olarak cinsel istismarı

Cinsel İstismar Suçu:

Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesi gereği 15 yaşını tamamlamamış çocuklara cinsellik amacıyla bedensel temasta bulunma halinde işlenen fiiller cezalandırılır. Yine 15-18 yaş grubu çocuklarına iradeyi sakatlayacak bir nedene dayalı olarak çocuğun bedeni üzerinde işlenen fiiller de cinsel istismar suçu gurubuna girmektedir. Re’sen soruşturulan ve kovuşturulan bir suç olmasının yanı sıra fiilin sarkıntılık düzeyinde kaldığı ve suçun failinin de çocuk olduğu görülen fiiller TCK 103. Madde uyarınca mağdurun velisinin veya vasisinin şikâyeti üzerine soruşturulur veya kovuşturulur.

Cinsel Saldırı Suçu:

Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesi kural olarak yaşça büyük olanlara veya 15-18 yaş grubu çocuklara karşı cinsellik suretiyle işlenen bedensel fiiller cinsel saldırı suçu kapsamında faili cezalandırmaktadır.

Cinsel Taciz Suçu:

İcra hareketinin konusu olan kimse başka bir deyişle fiilin mağduru yaşı dikkate    alınmaksızın icra hareketini gerçekleştiren kimse yani fail ile arasında bedensel bir temas bulunmamak suretiyle kamuoyu tarafından sözlü taciz ve sair kavramlarla ifade edilen cinsel davranışlarla işlenen fiiller TCK’nın 105. Maddesi kapsamında cezaya layık fiillerdir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu :

15-18 yaş sınıfında bulunan çocuklarla çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi sonucunda TCK m:104 uyarınca reşit olmayanla cinsel ilişki vuku bulmaktadır. Bunun sebebi odur ki gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılan bir kimsenin o yaşta cinsel ilişkiye girme rızası kabul görmez. Mağdur, her ne kadar rıza gösterdim dese de yaşı itibariyle bu söylemi bir şeyi değiştirmeyecektir. Failin ise karşısındaki kişinin rızası olduğunu öne sürmesi, onun Türk Ceza Kanunlarından haberi olmaması anlamına gelmektedir ki bu durumun da 5237 Sayılı Kanunu’nun 4. Maddesinde “ Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.” Hükmüyle önü kapatılmıştır.

Çağla ORAL
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

12 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TEHDİT SUÇU NEDİR?

Apartmanda hayvanların gürültü yapması tahliye sebebi midir?